Close

Direktor JP Gradska groblja Zenica osuđen zbog zloupotrebe položaja na tri mjeseca zatvora


Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Zenici, dana 29.11.2021.godine, donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Sarajlić Almira, direktora JP Gradska groblja d.o.o., Zenica  zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i obavezao ga na naknadu troškova sudskog paušala u iznosu od 100,00 KM.

Prenosimo tekst sa stranice Tužilaštva, u cjelosti:

U periodu od avgusta 2018. godine pa do kraja aprila 2019. godine, na području grada Zenica, u svojstvu službenog lica na poziciji direktora Javnog preduzeća „Gradsko  groblje“ d.o.o. Zenica, iskoristio svoj položaj i ovlašćenja propisanih članom 25. i članom 26. Statuta JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica broj 021-01-5291/08 od 06.03.2008. godine kojim je pored ostalog propisano: da organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja preduzeće i odgovoran je za zakonitost poslovanja, da je nadležan i odgovoran za: rukovođenje procesom rada, provedbom Statuta, etičkog kodeksa i drugih akata preduzeća, staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća i ovlašćenja propisana članom 6. stav 1. Pravilnika o radu JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica, koji propisuje da radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu između poslodavca i radnika, a članom 10. istog Pravilnika između ostalog propisano je da direktor donosi odluke o potrebi zaključivanja ugovora o radu sa novim radnikom na način i pod uslovima iz ovog Pravilnika i direktor odlučuje o zaključivanju ugovora o radu sa novim radnikom i pripravnikom u skladu sa ovim Pravilnikom, pa je tako sa ciljem da S. K. iz Zenice pribavi korist u vidu zaposlenja u JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica donio odluku broj 2202/18 od 15.10.2018. godine o pokretanju konkursne procedure za prijem u radni odnos certificiranog računovođe sa pravom potpisa, raspisao javni poziv u Službenim novinama FBiH, listu Naša Riječ za prijem certificiranog računovođe sa pravom potpisa, sa opisom poslova i uslova gdje se traži VSS, VII stepen ekonomskog fakulteta ili završen I ciklus studija po Bolonjskom procesu sa ostvarenih 240 ECTS bodova, certifikat samostalnog računovođe sa pravom potpisa, 3 godine radnog iskustva na istim poslovima, a koji nisu propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica broj 2220-1/17 od 15.12.2017. godine, a koji su različiti uslovima propisanim za „finansijskog knjigovođu“ u pogledu stručne spreme, propisanih Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 15.12.2017. godine sa brojem protokola 2220-1/17, te nakon provedene procedure donio je odluku broj 2461/18 od 21.11.2018. godine o prijemu u radni odnos S. K. na neodređeno vrijeme sa probnim rokom od tri mjeseca „certificiranog računovođe sa pravom potpisa“ i sa istom zaključio Ugovor o radu broj 47/19 od 08.01.2019. godine na određeno vrijeme uz probni rad gdje u članu 5. Ugovora stoji da će radnik početi sa radom na radnom mjestu „finansijski knjigovođa“, a ne za radno mjesto kako je to glasilo u javnom oglasu za „certificiranog računovođu s pravom potpisa“, a kojeg nema propisanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka sa opisom poslova i uslovima, da bi potom sa K.zaključio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme broj 801-1/19 od 08.04.2019. godine za iste poslove i radne  zadatke kao iz prethodnog ugovora iako je znao da radno mjesto „certificirani računovođa sa pravom potpisa“ nije propisano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica broj 2220-1/17 od 15.12.2017. godine, na što je bio blagovremeno upozoren od strane svojih saradnika, pa svjestan svega toga donio je odluku o pokretanju procedure za prijem za radi odnos „certificiranog računovođu sa pravom potpisa“, raspisao javni poziv i nakon provedene procedure donio odluku o prijemu i zaključio Ugovore o radu sa S. K. i na taj način postupio suprotno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka iz 2017. godine u kojem nema propisano radno mjesto „certificirani računovođa sa pravom potpisa“ i na taj način je pribavio korist S.K. u vidu zapošljavanja u JP „Gradsko groblje“ d.o.o. Zenica, što je i htio, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1.KZ F BiH.

scroll to top