Close

VODA JE ŽIVOT I NA NJU TREBAMO PAZITI: POČEO TREĆI BH. KONGRES O VODAMAU organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH (UKI BIH) danas je u Sarajevu počeo 3. BH Kongres o vodama.

Voda je izvor života i prisutna je u svim aspektima našeg života. Rijeke, jezera i mora su izložene onečišćenjima, prekomjernom iskorištavanju i klimatskim promjenama, poručio Ešref Gačanin, predsjednik Udruženja konsultanata inženjera BiH (UKI BIH) tokom otvaranja trećeg bh. kongresa o vodama koji se danas i sutra održava u Sarajevu.

S tim ciljem, kongres je organiziran da se vode prepoznaju kao motor i pokretač razvoja u industriji, transportu, poljoprivredi, turizmu i mnogim drugim djelatnostima.

Na kongresu će biti sagledane mogućnosti i izazovi u optimiziranju upravljanja vodnim resursima.

U okviru sedam tematskih cjelina teme su prilagođene sadašnjem stanju u svijetu kada su u pitanju vode.

DIJELJENJE ZNANJA

U nastavku kongresa obratio se Tarik Kupusović, predsjedavajući Odbora 3. BH Kongresa o vodama.

Vode su uz energiju i hranu, te uopće okoliš, uključujući klimatske promjene, okvir u kojem se krećemo i kojem vjerujemo.

Podsjetio je da je prvi bh. Kongres o vodama organiziran 2016. godine s ciljem jasnog prepoznavanja voda kao motora pokretača razvoja u svim djelatnostima.

BOLJE UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Ukazao je i da sistem koncesija u BiH ne funkcioniše na odgovarajući način i da se njime ne upravlja na pravi način. “Potrebne su temeljite promjene prakse kao i korekcije u postojećoj zakonskoj regulativi”, istakao je Kupusović.

Ljiljana Lovrić, zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istakla je da je zahvalajujući Udruženju konsultanata inženjera BiH pokrenutno na desetine projekata od kojih je većina prevazišla lokalne i nacionalne okvire.

Kao potencijalni kandidat Evropske unije, Bosna i Hercegovina je preuzela djelimično ili u potpunosti sve ključne aktivnosti zakonodavstva EU, u pogledu upravljanja vodama i ugradila ih u svoje zakonske i strateške dokumente, piše Akta.

Kao glavne izazove u sektoru politike upravljanja vodama, navela je pravilnu implementaciju i ostvarenje ciljeva okvirne Direktive o vodama, Direktivi o vodi za piće, tretmanu otpadnih voda i dr.

Tokom dana će posebno biti obrađena tema Energetsko iskorištavanje hidropotencijala Bosne i Hercegovine, na kojoj će se govoriti o aktuelnoj temi energije i obnovljivih izvora energije.

Na Kongresu će biti prezentirano 40 referata koje je pripremilo 133 autora i koautora iz osam država.

Nagrada za životno djelo u sektoru voda Tariku Kupusoviću

Udruženja konsultanata inženjera BiH odlučilo je dodijeliti nagradu za životno djelo u oblasti voda Tariku Kupusoviću. Uručujući nagradu, Gačanin je istakao da je on jedan od simbola voda u BiH i Evropi.

Preuzimajući nagradu, Kupusović je još naglasio da nauka, vode i okoliš nemaju granice i domovinu, jer su to univerzalne vrijednosti i zajedničko dobro čovječanstva.

scroll to top